ΡΕΝΤ ΕΝΤ ΟΥΑΙΤ ΠΡΟΝΤΑΚΤΙΟΝΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΧΡΗΣΗ 01/01/12-31/12/12) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 69794003000
             
  Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση     Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2012 2011   ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2012 2011
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 0,00   Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,00 0,00   Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) 18.000,00 18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών    
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις 0,00 0,00   υπέρ το άρτιο 0,00 0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 745,89 1.544,04   ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχο-    
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρό-       ρηγήσεις επενδύσεων 0,00 0,00
θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 6.000,00 6.000,00   VI. Αποθεματικά κεφάλαια 1.000,00 1.000,00
Σύνολο Γ. 6.745,89 7.544,04   V. Αποτέλεσμα εις νέο -9.155,82 10.369,91
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ.  0,00 0,00
  I. Αποθέματα 0,00 7.280,55   Σύνολο Α 9.844,18 29.369,91
II. Απαιτήσεις 11.477,22 11.440,21   Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ    
III. Χρεόγραφα 0,00 0,00   ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00
IV. Διαθέσιμα 7.399,87 8.205,11   Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Σύνολο Δ. 18.877,09 26.925,87   I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ 0,00 0,00   II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.778,80 5.100,00
        Σύνολο Γ. 15.778,80 5.100,00
        Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ 0,00 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.622,98 34.469,91   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25.622,98 34.469,91
             
  Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση     Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 2011   ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012 2011
I. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ       ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ -19.525,73 -7.601,28
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 57.495,38 51.629,39   Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσης 10.369,91 17.971,19
Κόστος πωλήσεων 52.515,78 1.815,45   Διαφορές φορ. ελέχγου προηγ. χρήσης  0,00 0,00
Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 4.979,60 49.813,94   Αποθεματικά προς διάθεση 0,00 0,00
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00   ΜΕΙΟΝ:    
Σύνολο 4.979,60 49.813,94   1. Φόρος εισοδήματος & εισφορών ΟΓΑ 0,00 0,00
Γενικά και έξοδα Διοικ. λειτ. 24.434,64 54.250,30   2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο    
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -19.455,04 -4.436,36   λειτουργικό κόστος φόροι  0,00 0,00
Έσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων,       ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ -9.155,82 10.369,91
πιστωτικών τόκων 50,26 25,14   Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:    
Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων,       1. Τακτικό Αποθεματικό 0,00 0,00
χρεωστικών τόκων 80,80 74,96   2. Πρώτο μέρισμα 0,00 0,00
Ολικά αποτ/τα εκμετ/σεως -19.485,58 -4.486,18   3. Πρόσθετο μέρισμα 0,00 0,00
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ       4. Αποθεματικά καταστατικού 0,00 0,00
Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00   5. Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00
Έκτακτα έξοδα 40,15 3.115,10   6. Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελ. -19.525,73 -7.601,28   7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Διοικη-     
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον       τικού Συμβουλίου  0,00 0,00
οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος 0,00 0,00   8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0,00 10.369,91
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ -19.525,73 -7.601,28   ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ -9.155,82 10.369,91